Wybierz miasto ZAMKNIJ


Wybierz kategorię ZAMKNIJ


 

1.Portal internetowy z systemem rabatowo - reklamowym SzybkiRabat.pl jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich oraz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców). 

2.Korzystanie z serwisu SzybkiRabat.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3.Celem serwisu internetowego z systemem rabatowym SzybkiRabat.pl jest umożliwienie przeglądania oraz korzystania z kuponów rabatowych podmiotów, które postanowiły je zamieścić na tym serwisie. Aby zrealizować kupon rabatowy należy pobrać kod podając swój adres mailowy i dane. Kod zostanie przesłany na podany adres mailowy. Aby zrealizować kupon należy go zaakceptować a następnie pobrać z mail’a, wydrukować i okazać przy zakupie u usługodawcy. Każdy kupon rabatowy można wykorzystać tylko raz i , numer kuponu jest unikalny nie nigdy nie będzie powtórzony 

4.Firmy, które chcą zamieścić kupon rabatowy na SzybkiRabat.pl, muszą uwzględnić zasady uczciwej konkurencji,

Reklamodawca nie może stosować pozornych Kuponów rabatowych oraz kupon rabatowy musi być bardziej atrakcyjny cenowo od innych. W czasie publikacji kuponu rabatowego w naszym serwisie  podmiot oferujący kupon rabatowy zobowiązany jest powstrzymać się od oferowania takiej samej promocji lub wyższej na usługę lub towar objęty kuponem rabatowym zarówno we własnym zakresie (w tym na innych stronach www) jak i poprzez inne portale i kanały sprzedażowe. W przypadku umieszczenia takiej promocji, o której mowa powyżej, SzybkiRabat.pl przysługiwać będzie prawo do natychmiastowego usunięcia oferty ze swojego serwisu. Reklamodawca w swej działalności jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu i aktów na nim opartych oraz dobrych obyczajów. Wszelkie przypadki naruszenia prawa, Regulaminu bądź dobrych obyczajów w szczególności polegające na realizacji transakcji za pomocą nieuczciwych metod lub niedopuszczalnych środków są niedozwolone

Reklamodawcy zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Reklamodawca ma obowiązek dostarczania materiałów handlowych co do których przysługują mu prawa autorskie lub prawa pokrewne bądź inne prawa związane z użytkowaniem materiałów handlowych


Odpowiedzialność Wydawcy
Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. 

 1. Wydawca nie jest odpowiedzialny za treść dostarczanych przez Reklamodawcę materiałów handlowych, a także treść stron internetowych, oraz wszelkie szkody lub inne braki wynikające z  wad oprogramowania bądź sprzętu Reklamodawcy. 
 2. Wydawca nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu, jak również jego bezbłędnego funkcjonowania, a także nie ponosi odpowiedzialności za brak tej dostępności z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. podanie przez Reklamodawcę danych oraz materiałów handlowych, niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych i materiałów; chyba że leży to w gestii wydawcy za co jest pobierana dodatkowa opłata
  2. wszystkie szkody spowodowane celowym działaniem lub zaniechaniem Reklamodawcy, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie  z Serwisu lub korzystanie z niego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu oraz naruszające prawa osób trzecich;
  3. szkody spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie danych osobowych dostępowych  ogólnie dostępnych Reklamodawcy;
  4. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Reklamodawcę postanowień niniejszego Regulaminu;
  5. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych), spowodowanych działaniami siły wyższej, jak również z przyczyn niezawinionych przez Wydawcę lub od niego niezależnych.
  6. Wydawca jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu usług objętych niniejszym Regulaminem z przyczyn technicznych.  Czasowe przerwy w świadczeniu usług nie będą traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonywaniaumowy ze strony Wydawcy .


7. Każdy Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność. 

8. Właścicielem i wydawcą grupy SzybkiRabat.pl jest: 
Grupa Medialna, Górczewska 224, 01-460 Warszawa 

8. Odpowiedzialnym za administrację i realizację serwisu na terenieGrupa Medialna, Górczewska 224, 01-460 Warszawa 

9. Przeglądanie, korzystanie z kuponów rabatowych zamieszczonych w serwisie internetowym z systemem rabatowych SzybkiRabat.Pl nie wymaga rejestracji. 

10. Dodawanie kuponów rabatowych do serwisu internetowym z systemem rabatowych Rabatem.pl wymaga rejestracji i wykupienia jednego z dostępnych abonamentów u administratora serwisu. 

11. Do rejestracji konieczne jest podanie niezbędnych danych teleadresowych oraz identyfikacyjnych (np. NIP, KRS itp.). Podmiot dostarczając administratorowi serwisu Szybkirabat.pl treści i zdjęcia, które mają być umieszczone w kuponie rabatowego, musi posiadać prawa autorskie do tych materiałów, za dodatkową symboliczną opłatą nasza firma zakupi zdjęcia jak i opis oferty przedsiębiorcy

12. Podane na etapie rejestracji informacje nie są publikowane w serwisie. 

13. Zarejestrowany użytkownik serwisu SzybkiRabat.pl może dodawać określoną w wykupionym przez niego abonamencie ilość kuponów rabatowych. Każdy z kuponów rabatowych jest ograniczony czasowo oraz ograniczony liczbą kodów, jaką mogą otrzymać klienci korzystający z tych kuponów rabatowych. 

14. Serwis SzybkiRabat.Pl nie odpowiada m.in. za: 
- brak proponowanych usług czy towarów 
- treść zamieszczonych kuponów rabatowych 
- poziom zaproponowanych w nich cen 
- skutki i następstwa wykorzystania lub skorzystania z kuponów rabatowych zamieszonych w serwisie. 

15. Warunki zamieszczania kuponów rabatowych są określane indywidualnie dla każdego ogłoszenia i należy dokładnie zapoznać się z opisem "Jak to działa". 

16. Zanim kupon zostanie umieszczony w serwisie przejdzie weryfikację, celem sprawdzenia wiarygodności proponowanej usługi czy towaru. Jeżeli proponowana usługa lub towar okażę się niewiarygodne lub np. droższa niż ceny rynkowe, administrator ma prawo odmowy zamieszczenia takiego kuponu rabatowego. 

17. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. 

18. Serwis SzybkiRabat.Pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Podmiot zarejestrowany powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie. Data ostatniej aktualizacji regulaminu jest wyświetlana podczas dodawania ogłoszenia. 

19. Serwis SzybkiRabat.PL zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych  związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały podane do newslettera, a także podane przy pobraniu kuponu. Serwis może wysyłać do swoich użytkowników komercyjne maile. Może również wysyłać newsletter z najciekawszymi ofertami zamieszczonymi na SzybkiRabat.Pl 

20. Serwis Rabatem.pl zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych kuponów rabatowych w innych mediach (np. prasa, radio)

21. Administratorem Danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest firma Grupa Medialna 01-460 Warszawa ul. Górczewska 224/62

22. 

23. Ochrona danych

23.1. Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności, która stanowi część niniejszej Umowy.

24. Reklamy

24.1. Reklamy mogą być dostarczane w naszym imieniu przez zewnętrzną agencję reklamową, która może umieścić bądź odczytać plik cookie w przeglądarce. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji dotyczących takich działań lub Państwa możliwości w zakresie niedopuszczenia do wykorzystania tych informacji przezjakąkolwiek firmę, proszę zapoznać się z Polityką cookies oraz Polityką prywatności.